Смарт спеціалізація – виявлення і стимулювання розвитку унікальних галузей або видів економічної діяльності, що становлять власне спеціалізацію тих чи інших регіонів у рамках національної економічної системи


Смарт-спеціалізація – не стільки стимулювання інновацій, скільки активізація довгострокових структурних змін в економіці регіону з орієнтацією на перспективу, тобто формування такої політики, яка дозволить регіону зайняти важливі ніші на глобальних ринках


Смарт-спеціалізація – це «підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні»

Основні принципи смарт-спеціалізації (4К)


  • Критична маса і строгий відбір

відбір обмеженої кількості пріоритетів для розвитку, концентрація фінансових ресурсів на розвиток пріоритетних сфер

  • Конкурентні переваги

адаптація інноваційного потенціалу до потреб бізнесу через підприємницьке відкриття

  • Кластери та взаємозв’язок

розвиток кластерів та створення платформ для міжгалузевих зв'язків у регіоні і поза його межами

  • Спільне (Коллаборативне) управління

створення ефективної інноваційної системи на основі державно-приватного партнерства


Етапи розроблення стратегії смарт-спеціалізації

АНАЛІЗ

пошук соціально-економічних та інноваційних рушійних сил для регіонального зростання; визначення конкурентних переваг та слабких місць

УПРАВЛІННЯ

стимулювання участі суб’єктів інноваційного процесу у пошуку пріоритетних напрямів розвитку регіону

ВІДБІР

визначення обмеженого набору пріоритетів для розвитку

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ВІДКРИТТЯ

постійна взаємодія бізнесу, науки, освіти, громадських об’єднань та органів місцевого управління

РОЗРОБЛЕННЯ УЗГОДЖЕНОЇ ПОЛІТИКИ, ДОРОЖНІХ КАРТ І ПЛАНУ ДІЙ

конкретизація кроків, розроблення правил та визначення інструментів, що необхідні регіону для досягнення визначених пріоритетів

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

постійний контроль та можливість перегляду стратегії


За матеріалами Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – Рекомендації з розроблення стратегій з досліджень та інновації на основі смарт-спеціалізації